Kiểm toán nhà nước là gì? Thông tin chi tiết – chính xác

Trang chủ - Kiểm toán nhà nước là gì? Thông tin chi tiết – chính xác

Kiểm toán nhà nước là gì? Thông tin chi tiết – chính xác

13:55 20/06/2023

Ngành kiểm toán là một lĩnh vực quan trọng trong kế toán có nhiệm vụ đánh giá và xác minh tính chính xác thông tin tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Kiểm toán nhà nước là một loại hình kiểm toán không thể thiếu đối với mỗi quốc gia. Đây là mối quan tâm hàng đầu của người dân, bởi vì nó giúp phản ánh tình trạng sử dụng ngân sách và tài sản công, đồng thời thể hiện lợi ích chung cho toàn xã hội. Vì vậy mà việc tìm hiểu “Kiểm toán nhà nước là gì?” là một việc cần thiết của mỗi người nói chung và của những bạn đang quan tâm tới ngành kiểm toán nói riêng.

1. Sơ lược về kiểm toán

kiem toan nha nuoc la gi

Muốn hiểu được “Kiểm toán nhà nước là gì?” thì trước hết ta cần tìm hiểu sơ qua về ngành kiểm toán. Kiểm toán là quá trình đánh giá và xác minh tính chính xác, đầy đủ và minh bạch của thông tin tài chính hoặc các hoạt động liên quan đến tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Qua đó, kiểm toán giúp đưa ra các kết luận, đánh giá và chỉ ra các khuyết điểm (nếu có) trong quá trình tài chính để giúp những người liên quan có được thông tin chính xác và đáng tin cậy khi đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính.

Quá trình thực hiện kiểm toán gồm các bước cụ thể như sau:

 • Thu thập thông tin và hiểu rõ về tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân cần được kiểm toán: Đây là bước đầu tiên và rất quan trọng để kiểm toán có thể được thực hiện chính xác.
 • Lập kế hoạch kiểm toán và đảm bảo tuân theo các quy định về kiểm toán: Mục đích đảm bảo tính hiệu quả của quá trình kiểm toán và đáp ứng các yêu cầu pháp lý và kỷ luật liên quan đến kiểm toán.
 • Tiến hành kiểm tra các báo cáo tài chính, hồ sơ, các giao dịch và các thông tin liên quan khác để đánh giá tính chính xác và đầy đủ của chúng sau khi đã lập kế hoạch.
 • Đưa ra các phát hiện, khuyết điểm và ý kiến kiểm toán liên quan đến tính chính xác và đầy đủ của thông tin tài chính thông qua kết quả kiểm tra.
 • Lập báo cáo kiểm toán và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện quy trình tài chính và tăng cường tính chính xác và độ tin cậy của thông tin tài chính.
 • Tư vấn với khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến tính chính xác và đầy đủ của thông tin tài chính và các khuyết điểm khác.

Xem thêm: Các trường đào tạo ngành quản trị kinh doanh

2. Kiểm toán nhà nước là gì?

kiem toan nha nuoc la gi

“Kiểm toán nhà nước là gì?” Kiểm toán nhà nước (KTNN) là quá trình đánh giá và xác minh tính chính xác, đầy đủ và minh bạch của các hoạt động tài chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước. KTNN được thực hiện bởi các cơ quan kiểm toán của Nhà nước như Tổng cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoặc các cơ quan kiểm toán độc lập được ủy quyền bởi Nhà nước.

Các hoạt động kiểm toán nhà nước thông thường có các phạm vi bao gồm:

 • Kiểm toán báo cáo tài chính của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước: đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và trung thực của thông tin tài chính được báo cáo.
 • Kiểm toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước: đảm bảo tính hợp lệ, chính xác và đầy đủ của các khoản thu, chi và sự hiệu quả trong quản lý ngân sách nhà nước.
 • Kiểm toán hiệu quả và tình hình sử dụng vốn đầu tư công: đảm bảo tính hiệu quả và tính minh bạch khi sử dụng các khoản vốn này.
 • Kiểm toán các hoạt động quản lý, sử dụng tài sản công cộng: đảm bảo sự hiệu quả, tính minh bạch trong việc sử dụng các tài sản công cộng.
 • Kiểm toán các hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước: KTNN kiểm toán các hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước thuộc hạ tầng hành chính nhà nước. Cụ thể là các tổ chức, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ ổn định, biến đổi không quá 50% cộ phần của công ty hoặc quyền bình chỉ quyền điều hành.

KTNN có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, công khai và minh bạch của các hoạt động tài chính của cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước giúp tăng cường sự giám sát của Nhà nước, bảo vệ quyền lợi của nhân dân.

3. Quyền hạn của kiểm toán nhà nước

kiem toan nha nuoc la gi

Với việc tìm hiểu “Kiểm toán nhà nước là gì?” thì vấn đề quyền hạn của ngành này cũng là phần kiến thức ta nên nắm chắc. Kiểm toán Nhà nước (KTNN) được uỷ nhiệm và có quyền hạn để thực hiện các hoạt động kiểm toán phục vụ cho việc giám sát quản lý tài chính của cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Quyền hạn của KTNN bao gồm:

 • Yêu cầu cung cấp thông tin: KTNN có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động tài chính của họ để tiến hành kiểm toán và đánh giá tính hợp lệ, chính xác của các thông tin này.
 • Kiểm tra các đối tượng, tài liệu và hồ sơ: KTNN được phép tiến hành kiểm tra các đối tượng, tài liệu và hồ sơ liên quan đến hoạt động tài chính của cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 • Phê duyệt kế hoạch kiểm toán: KTNN có quyền phê duyệt kế hoạch kiểm toán các đơn vị, cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 • Đưa ra ý kiến kiểm toán: KTNN có quyền đưa ra ý kiến kiểm toán về tính hợp lệ, chính xác và đầy đủ của thông tin tài chính được báo cáo, cũng như đưa ra các khuyết điểm và ý kiến điều chỉnh.
 • Đề xuất các khuyến nghị: Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tài chính của các cơ quan và đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 • Hướng dẫn và tư vấn: KTNN có quyền hướng dẫn và tư vấn cho các đơn vị, cơ quan liên quan đến các ý kiến kiểm toán mà KTNN đưa ra, giúp cho họ có thể cải thiện hoạt động tài chính của mình một cách tốt nhất.
 • Công bố thông tin: Để đảm bảo sự minh bạch và công khai của hoạt động kiểm toán.

Xem thêm: Học đại học từ xa trường nào tốt?

4. Đặc trưng của kiểm toán nhà nước

kiem toan nha nuoc la gi

Các đặc trưng của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cũng có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về “Kiểm toán nhà nước là gì?”. Dưới đây là những đặc trưng cơ bản của ngành học này:

 • Độc lập: KTNN hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ chủ thể nào trong quá trình kiểm toán. KTNN được tổ chức độc lập, có quyền tự quyết định về phương pháp kiểm toán, thời gian, phạm vi và kế hoạch chi tiết các hoạt động.
 • Khách quan: KTNN thực hiện các hoạt động kiểm toán dựa trên cơ sở chất lượng, tính hợp lệ của chứng từ, hồ sơ và thông tin tài chính được cung cấp, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lợi ích cá nhân khác nào.
 • Quy định pháp luật: Hoạt động kiểm toán của KTNN được quy định bởi Luật Kiểm toán Nhà nước và các quy định pháp luật liên quan khác. Các hoạt động kiểm toán cũng phải tuân thủ các nguyên tắc, quy trình và tiêu chuẩn kiểm toán định kỳ được ban hành bởi KTNN.
 • Tầm quan trọng: KTNN đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch, độ tin cậy và hiệu quả trong quản lý tài chính của cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
 • Đa dạng: Hoạt động kiểm toán của KTNN được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán ngân sách nhà nước, kiểm toán vốn đầu tư công và kiểm toán quản lý, sử dụng tài sản công cộng.
 • Tác động: Các kết quả và ý kiến kiểm toán của KTNN có tác động trực tiếp đến quản lý tài chính của cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước và giúp cho các tổ chức, đơn vị này có thể cải thiện hoạt động tài chính của mình một cách hiệu quả.

5. Kiểm toán nhà nước có tiềm năng phát triển như thế nào trong tương lai?

kiem toan nha nuoc la gi

Nếu tìm hiểu “Kiểm toán nhà nước là gì?” thì có lẽ cũng cần chú ý tới tiềm năng phát triển của ngành này trong thời gian tới. Tình hình hiện nay cho thấy sự phát triển của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) ở Việt Nam đang có nhiều tiềm năng trong tương lai, cụ thể:

Theo số liệu của Cục Kiểm toán Nhà nước, số lượng đơn vị được kiểm toán trong năm 2020 là 15.712 đơn vị, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính tăng 4,8%, số đơn vị kiểm toán ngân sách tăng 32,7% và kiểm toán các đề án, dự án tăng 23,6%. Điều này cho thấy sự gia tăng của nhu cầu kiểm toán trong kinh doanh và quản lý tài chính của các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, cuộc cải cách thủ tục hành chính đang được tiến hành tại Việt Nam cũng đòi hỏi các cơ quan, tổ chức có sự nâng cao năng lực quản lý tài chính và nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc kiểm toán của KTNN có thể đáp ứng các yêu cầu này.

KTNN cũng đang tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của mình, giúp cải thiện độ chính xác, độ nhanh và độ chính xác của các hoạt động.

Ngoài việc kiểm toán các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, KTNN cũng có thể kiểm toán các tổ chức tư nhân và các doanh nghiệp theo yêu cầu của pháp luật. Điều này tạo ra một tiềm năng phát triển mới cho KTNN.

Tóm lại, KTNN có tiềm năng phát triển tốt trong tương lai ở Việt Nam do nhu cầu ngày càng tăng về kiểm toán tài chính trong kinh doanh và quản lý tài chính của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cũng như các doanh nghiệp tư nhân.

Đọc thêm: Ngành kế toán lương bao nhiêu tại thị trường lao động Việt Nam?

6. Tổng kết

Bài viết trên đã tóm lược sơ qua những thông tin cơ bản về kiểm toán nhà nước để bạn có thể hiểu hơn về “Kiểm toán nhà nước là gì?”.

Nguồn: kinhte.com, chinhtri.vn

Chương trình đào tạo cử nhân từ xa – Học viện Tài chính đang tuyển sinh 02 ngành: Quản trị kinh doanh và Kế toán. Nếu bạn quan tâm đến chương trình học hãy để lại thông tin tại Website: Học viện Tài chính hệ từ xa, các thầy cô của nhà trường sẽ liên hệ ngay bạn nhé!

Các ngành đào tạo

Mạng xã hội

Đăng ký tư vấn

Loading...
Mountains

© 2023 Copyright by IT AUM